புற ஊதா பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி

 • ZT A2 UV Flatbed Printer 2pcs DX8/4720 Glass Platform

  ZT A2 UV பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி 2pcs DX8 / 4720 கண்ணாடி தளம்

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: 40 * 60 செ.மீ.

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் வேகம் : 60sec / page

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் உயரம்: 15cm உயரம்

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: 15 உயரம்

  ● பிரிண்ட்டேட்ஸ் : 2DX8 / 4720

  Material அச்சிடும் பொருள் : கண்ணாடி ile ஓடு , அக்ரிலிக் , பிபி , உலோகம் , மரம்

 • ZT A3 UV Flatbed Printer Single Dx8

  ZT A3 UV பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி ஒற்றை Dx8

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: 40 * 30 செ.மீ.
  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் வேகம் : 140sec / page
  ● பிரிண்டெட்ஸ் : 2DX8
  Material அச்சிடும் பொருள் : கண்ணாடி ile ஓடு , அக்ரிலிக் , பிபி , உலோகம் , மரம்

 • ZT A3 UV Flatbed Printer 2pcs Dx8

  ZT A3 UV பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி 2pcs Dx8

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: 40 * 30 செ.மீ.

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் வேகம் : 120sec / page

  ● பிரிண்டெட்ஸ் : 2DX8

  Material அச்சிடும் பொருள் : கண்ணாடி ile ஓடு , அக்ரிலிக் , பிபி , உலோகம் , மரம்

 • ZT6090 UV Flatbed Printer 3pcs dx8/4720

  ZT6090 UV பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி 3pcs dx8 / 4720

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: 60 * 90cm

  அதிகபட்ச அச்சிடும் வேகம்

  • 6.5 மீ 2 / மணி (உற்பத்தி முறை) /
  • 5.5 மீ 2 / மணி (துல்லிய முறை) /
  • 4.5 மீ 2 / மணி (உயர் துல்லிய முறை)

  ● அச்சுப்பொறிகள் : 1-3 PCS TX800 / DX8 / 4720/3200HEAD

  Material அச்சிடும் பொருள் : கண்ணாடி , ஓடு , அக்ரிலிக் , பிபி , உலோகம் , மரம் மற்றும் பல

 • ZT 9060 UV Flatbed Printer 3pcs dx8/4720

  ZT 9060 UV பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி 3pcs dx8 / 4720

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: 100 * 65cm

  அதிகபட்ச அச்சிடும் வேகம்

  • 6.5m² / h (உற்பத்தி முறை) /
  • 5.5m² / h (துல்லிய முறை) /
  • 4.5m² / h (உயர் துல்லிய முறை)

  ● அச்சுப்பொறிகள் : 1-3 PCS TX800 / DX8 / 4720/3200HEAD

  Material அச்சிடும் பொருள் : கண்ணாடி , ஓடு , அக்ரிலிக் , பிபி , உலோகம் , மரம் மற்றும் பல

 • ZT 1610 UV Flatbed Printer 3pcs Dx8/4720

  ZT 1610 UV பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறி 3pcs Dx8 / 4720

  ● அதிகபட்ச அச்சிடும் அளவு: 100 * 160 செ.மீ.

  அதிகபட்ச அச்சிடும் வேகம்

  • 17m² / h (உற்பத்தி முறை) /
  • 12m² / h (துல்லிய முறை) /
  • 9m² / h (உயர் துல்லிய முறை)

  ● அச்சுப்பொறிகள் : 1-3 PCS TX800 / DX8 / 4720/3200HEAD

  Material அச்சிடும் பொருள் : கண்ணாடி , ஓடு , அக்ரிலிக் , பிபி , உலோகம் , மரம் மற்றும் பல